Mistrzostwa Polski w Kitesurfingu w konkurencji Slalom

0

 

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH (ZoZ)

 

plakat-015-7.08.2016

Zawody koordynowane przez Polski Związek Kiteboardingu (PSKite)

 

 

 

 1. ZAWODY

1.1.      Zawody zostaną rozegrane w terminie 5-7 sierpnia 2016; miejsce Mielno, plaża przy szkole Kite Mielno (dojazd ulica Słoneczna).

1.2.     Konkurencja główna: Slalom TwinTip. Kategorie: juniorzy, seniorzy, mastersi, kobiety.

1.3.      Wysokość całkowitej puli nagród finansowych wynosi: 8000zl
Nagrody rzeczowe o przybliżonej wartości: 2000zł

 

 1. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR

2.1.    Organizatorem zawodów jest:

Kite Mielno
ul. Nadbrzeżna 12/5
76-032 Mielno

www.kitemielno.pl kontakt@kitemielno.pl

2.2.      Koordynatorem zawodów jest: Polski Związek Kiteboardingu PZKite.

 

 1. PRZEPISY

3.1.      Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:
a. Przepisy Regatowe Kiteboardingu 2013- 2016 (PRK),

 1. Przepisy Rozgrywania Slalom 2016 PZKite
 2. Kodeks Postępowania PZKIte
 3. Zawiadomienie o Zawodach (ZoZ) oraz Instrukcja Żeglugi (IŻ),
  e. ostatnie poprawki PRK.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

4.1.      W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.

4.2.      Uczestnicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zawodach mailowo na adres: wegielnik@wp.pl

lub telefonicznie 506111571 lub 883793783

4.3.      Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania zawodów

– 4.08.2016 w godzinach 15:00 – 20:00

– 5.08.2016 w godzinach 08:00-10:00

4.4.      Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu polisy OC.

4.5.      Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kitesurfingowych.

4.6.      Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.

4.7.      W nadzwyczajnych przypadkach losowych Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika            nieobecnego podczas rejestracji. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem    Zawodów.

 

 1. WPISOWE

5.1.      Wysokość wpisowego wynosi 70PLN w przypadku juniorów, młodzików, członków PZKite i posiadaczy Karty Kiteboardera oraz 100PLN w przypadku pozostałych zawodników.

5.2.      Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas zawodów.

5.3.      Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora na miejscu zawodów podczas rejestracji.

6.          PROGRAM ZAWODÓW:

4.08. Czartek

15:00 – 20:00     Zapisy zawodnikow


5.08. PIĄTEK

08:00 – 10:00         rejestracja uczestników zawodów

10:00 – 11:00         śniadanie dla zawodników

11:00 – 18:00         strefa aktywna, akcje profilaktyczne

11:00 – 11:15         oficjalne otwarcie zawodów

11:15 – 12:00         odprawa uczestników zawodów – spotkanie organizacyjne z sędziami regat

12:00 – 18:00         regaty

14:00 – 14:30         lunch dla zawodników

19:00                       ostatni możliwy start


6.08 SOBOTA

09:00 – 10:00         śniadanie dla zawodników

10:00 – 10:15            odprawa uczestników zawodów

10:15 – 18:00           regaty

11:00 – 18:00           strefa aktywna, akcje profilaktyczne

14:00 – 14:30           lunch dla zawodników

19:00                         ostatni możliwy start

21:00                         Beach Party

 

7.08 NIEDZIELA

09:00 – 10:00         śniadanie dla zawodników

10:00 – 10:15         odprawa uczestników zawodów

10:15 – 15:00            regaty

11:00 – 15:00           strefa aktywna, akcje profilaktyczne

13:00 – 13:30           lunch dla zawodników

15:00                       ostatni możliwy start

16:00                       zakończenie regat

 

 1. REKLAMOWANIE I PRAWA DO WIZERUNKU

7.1.      Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych zawierających znaki reklamowe sponsorów zawodów, podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.2.      Zawodnicy zobowiązani są do naklejenia i ekspozycji logo zawodów w oznaczonych miejscach na desce (zgodnie z punktem 8) na czas trwania zawodów podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.3        Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów zawodów nie mogą być eksponowane na latawcu bez zgody organizatora. Reklamy indywidualne mają natomiast prawo być eksponowane na desce. Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.4.      Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być zgłoszone podczas rejestracji.

7.5.      Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w znaczący sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody organizatora zawodów pod rygorem dyskwalifikacji.

7.6.      Zgłaszając się do zawody zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących zawodów na wszystkich polach eksploatacji.

 

 1. SPRZĘT

Brak ograniczeń poza wymogiem pływania na desce dwukierunkowej typu Twintip. Brak ograniczeń dotyczących parametrów i wyposażenie deski Twintip.
Podczas trwania zawodów mają być sprawne:

– system bezpieczeństwa „flag-out”,

– całkowite wypinanie się od latawca.

 

 1. IDENTYFIKACJA

9.1.      Każdemu zawodnikowi zostanie wylosowany numer startowy umieszczony na lajkrze.

9.2.      Lajkra z numerem startowym musi być zawsze widoczna podczas rywalizacji na wodzie.

9.3       Lajkra startowa musi byc widoczna podczas wręczenia nagród.

 

 1. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ (Official Notice Board ONB).

10.1.    Tablica ONB będzie umieszczona przy biurze zawodów.

 

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI (IŻ)

11.1.    IŻ będzie wywieszona na ONB po zakończeniu procedury rejestracyjnej.

11.2.    Zmiany w IŻ muszą być zatwierdzone przez reprezentanta PZKite.

 

 1. TRASY I FORMATY ROZGRYWANIA

12.1.    Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami punktu 3.

12.2.    Trasy zostaną przedstawione graficznie w IŻ.

12.3.    Wszystkie kategorie startują razem lecz liczone są oddzielnie.

12.4.    Maksymalna ilość serii wyścigów podczas dnia wynosi 5

 

 

 1. PUNKTACJA

14.1.    Każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów:

Miejsce 1 2 3 Każde następne DNF DNS, DNC i DSQ
Punkty 1 2 3 Dodać 1 punkt Liczba zawodników na starcie +1 Liczba zgłoszonych zawodników + 1

 

14.2.       Ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych serii wyścigów:

Ilość wyścigów 1-2 3-4 5-7 8-10 11 i więcej
Ilość odrzuconych wyścigów 0 1 2 3 4

 

 

 1. NAGRODY

15.1.      Następująca ilość czołowych zawodników w klasyfikacji OPEN będzie wyróżniona nagrodami finansowymi według poniższego podziału procentowego:

W przypadku startujących 8 lub więcej kobiet
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Mężczyźni 25 15 10 6 5 4 3 2 70%
Kobiety 12 9 6 3 0 0 0 0 30%
W przypadku startujących 4-7 kobiet
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Mężczyźni 26 16 11 8 6 4 3 2 76%
Kobiety 12 8 4 0 0 0 0 x 24%
W przypadku startujących 3 kobiet
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Mężczyźni 27 17 12 10 4 4 4 4 82%
Kobiety 12 6 0 x x x x x 18%
W przypadku startujących 2 kobiet
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Mężczyźni 28 18 13 11 5 5 5 5 90%
Kobiety 10 0 x x x x x x 10%
W przypadku startujących 0-1 kobiet
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Mężczyźni 29 20 15 12 6 6 6 6 100%
Kobiety 0 x x x x x x x 0%

 

15.2.       W przypadku mniejszej ilości zawodników niż nagradzana ilość miejsc pkt.15.1 następuje kumulacja              sum dla pozycji nierozdanych i równomierny podział na wszystkich zgłoszonych zawodników danej        kategorii.

15.3.       Nieobecność nagrodzonego zawodnika podczas ceremonii zamknięcia będzie skutkowała konfiskatą            nagród pieniężnych i rzeczowych i przekazaniem ich dla organizatora (z wyjątkiem przypadków      uzgodnionych z organizatorem). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nagród sportowych                  (dyplomy, medale i puchary).

15.4.                         W przypadku nierozegrania zawodów 50% puli finansowej zostanie równo podzielona pomiędzy zarejestrowanymi zawodnikami a nagrody rzeczowe rozlosowane pomiędzy nimi.

 

 1. PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU

Sprzęt zawodników będzie można pozostawić na noc w zamkniętym ale niechronionym pomieszczeniu        (każdy zawodnik zostawia sprzęt na własną odpowiedzialność).

 

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE

17.1.                         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.

17.2.                         Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności               wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników zawodów od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt.

17.3.                         Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne, innych uczestników zawodów i osób trzecich.

17.4.                         Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu kitesurfingowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania zawodów.

17.5.                         Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania zawodów.

17.6.                         Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w zawodach.

17.7.                         Jeśli Sędziowie, Dyrektor Zawodów bądź Beach Marshall uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich instrukcji wydanych przez wyżej wymienione osoby bądź przez ekipę ratunkową.

17.8.                         Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomendowane jest używanie kasków i kamizelek ochronnych.

17.9.       Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.         Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. TESTY ANTIDOPINGOWE I NARKOTYKOWE

Przypomina sie zawodnikom o obowiązujących przepisach antydopingowych ISAF. Testy narkotykowe       oraz antydopingową mogą być przeprowadzane podczas zawodów.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

19.1                          Juniorzy startują w kamizelkach wypornościowych z minimalną wypornością 4kg w stanie nienadmuchanym. Kamizelka nie może zatonąć w słodkiej wodzie przez 5 minut z podwieszonym metalowym 4kg odważnikiem.

19.2.       Zalecane jest użycie kasków.

19.3.                         Organizator ma prawo wprowadzić wszystkim zawodnikom nakaz użycia kamizelek wypornościowych w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

 1. 4. Podczas trwania zawodów mają być sprawne:

– system bezpieczeństwa „flag-out”,

– całkowite wypinanie się od latawca.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE
 2. juniorzy: poniżej 18 lat w roku zawodów,
 3. młodzicy: poniżej 21 lat w roku zawodów,
 4. seniorzy: otwarta dla zawodników w każdym wieku,
 5. mastersi: ukończone 35 lat w roku zawodów,
 6. grand mastersi: ukończone 45 lat w roku zawodów.

Do utworzenia kategorii wiekowej wymagana jest ilość minimum 4 (czterech) zawodników, którzy wystartują zgodnie z PRŻ.

 

 1. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

21.1.       Organizator: kitemielno.pl

Strona internetowa: www.kitemielno.pl
Kontakt mailowy: kontakt@kitemielno.pl

21.2.       Koordynator:

Polski Związek Kiteboardingu PZKite; ul. Wał Miedzeszyński 377/14 03-980 Warszawa
Strona internetowa: www.pskite.pl

Możliwość komentowania wyłączona