Statut

STATUT
Polskiego Związku Kiteboardingu

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Polski Związek Kiteboardingu (w skrócie PZK), zwany dalej Związkiem a w kontaktach międzynarodowych Polish Kiteboarding Association (w skrócie “PKA”) jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie.

§ 2

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Związek może być członkiem lub współpracować z organizacjami międzynarodowymi lub krajowymi.

§ 5

Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 6

1. Celem działania Związku jest podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja kiteboardingu w Polsce.

2. Związek realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1/ zrzeszania stowarzyszeń i innych podmiotów zajmujących się rozwojem kiteboardingu,

2/ proponowania kierunków rozwoju kiteboardingu w Polsce,

3/ organizowania współzawodnictwa sportowego na terenie kraju,

4/ udziału i współudziału w organizowaniu szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów,

5/ inicjowania i prowadzenia działalności informacyjnej na temat kiteboardingu,

6/ sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku statutu, uchwał władz oraz zasad uprawiania kiteboardingu,

7/ prowadzenia działalności promocyjnej w zakresie kiteboardingu,

8/ współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach popierania rozwoju kiteboardingu,

9/ wspierania członków Związku w realizacji celów statutowych,

10/ popularyzacji dobrych obyczajów kiteboardingowych,

11/ ustalania kalendarza imprez,

12/ wskazywania kandydatów do kadry narodowej,

13/ prowadzenia szkolenia kiteboardingowego, organizacji regat, obozów, pokazów, kursów, warsztatów i odczytów,

14/ prowadzenia własnych ośrodków kiteboardingowych,

15/ współdziałania z międzynarodowymi organizacjami kiteboardingowymi oraz udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

16/ popierania wszelkich form działalności kulturalnej związanej z kiteboardingiem,

17/ prowadzenia działalności wydawniczej na potrzeby Związku i jego członków, a także inicjowania i popierania wydawania czasopism i podręczników o tematyce kiteboardingowej,

18/ popierania rozwoju kiteboardingu wśród młodzieży,

19/ prowadzenia statystyk działalności w kiteboardingu i analizowania jej wyników,

20/ wspierania organizowania nowych stowarzyszeń kiteboardingowych,

21/ realizacji zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową i samorządową,

22/ prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

23/ rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Związku,

24/ aktywnego popierania wprowadzenia kiteboardingu na Igrzyska Olimpijskie.

3. Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie Związku dzielą się na: 1/ zwyczajnych, 2/ honorowych, 3/ wspierających.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi są stowarzyszenia oraz inne osoby prawne mające cele nie zarobkowe przyjęte w poczet członków Związku przez Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne mające cele zarobkowe, zainteresowane realizacją celów statutowych Związku, deklarujące wsparcie dla Związku. Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd Związku, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1/ uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2/ zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku,

3/ uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku oraz do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym.

§ 10

1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego kiteboardingu, 2/ przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Zarząd natomiast członkowie wspierający – do wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Związku świadczeń.

3. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 11

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1/ skreślenia na wniosek zainteresowanego zgłoszony na piśmie do Zarządu,

2/ skreślenia z powodu rozwiązania się członka Związku,

3/ wykluczenia na mocy uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,

4/ skreślenia przez Zarząd w przypadku nie przejawiania działalności merytorycznej lub zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.

§ 12

1.    Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień statutu i uchwał Związku.

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym (do 180 dni) pozbawieniu członka Związku uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie imprez sportowych.

3. Za nieprzestrzeganie przez członków Związku statutu Związku, naruszanie zasad współżycia społecznego i działania na szkodę Związku, Związek ma prawo także do udzielenia kar:

a/ upomnienia,

b/ nagany.

4. Związek ma prawo wyróżniania swoich członków oraz występować o nadanie im odznaczeń resortowych i państwowych.

§ 13

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, skreśleniu, nałożeniu kary lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który ma prawo zmienić swoje stanowisko w sprawie. Uchwała jest skuteczna od chwili jej podjęcia przez Zarząd.

Rozdział IV
Władze Związku. Przepisy ogólne

§ 14

Władzami Związku są:

1/ Walne Zebranie Delegatów

2/ Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

§ 15

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że członkowie zdecydują o głosowaniu jawnym.

§ 16

W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, organ którego skład uległ zmniejszeniu dokonuje kooptacji. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby jego członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku: 1/ rezygnacji z mandatu, 2/ śmierci członka, 3/ odwołania przez Walne Zebranie Delegatów.

Walne Zebranie Delegatów

§ 18

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd corocznie jako sprawozdawcze i raz na dwa lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1/ uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Związku,

3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

5/ nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,

6/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku,

7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, skreślenia, nałożenia kary, zawieszenia w prawach członka Związku.

§ 20

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym – delegaci członków Związku,

b/ z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, niebędący delegatami oraz zaproszeni goście.

2.Członkowie Związku mają prawo być reprezentowani przez 5 delegatów każdy. Kadencja delegatów trwa 2 lata.


§ 21

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 20 % liczby delegatów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Związku, podejmowanych większością 2/3 głosów.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd zawiadamia członków Związku co najmniej na 10 dni przed terminem Zebrania, umieszczając informację na stronie internetowej Związku oraz rozsyłając maile, na wskazany przez członków adres mailowy.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Zarząd Związku zwołuje w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd Związku

§ 24

1. Zarząd składa się z 5 do 15 członków (stosownie do decyzji Walnego Zebrania Delegatów), w tym Prezesa Zarządu i 1 do 5 Wiceprezesów.

2. Prezes Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie Delegatów. Po wyborze Prezesa Zarządu następuje wybór pozostałych członków organów władz Związku.

3.Pierwszy Zarząd powstaje z przedstawicieli Członków Założycieli Związku, desygnowanych przez Stowarzyszenia Kiteboardingowe tworzące Związek.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,

3/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4/ uchwalanie kalendarza sportowego, szczegółowych planów działania i planów finansowych Związku,

5/ uchwalanie regulaminów Związku,

6/ reprezentowanie Związku na forum międzynarodowym,

7/ przystępowanie do innych organizacji,

8/ uchwalanie wysokości i terminu zapłaty składek członkowskich,

9/ powoływanie komisji problemowych i innych organów doradczych Związku.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes.

 

Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Komisja Rewizyjna prowadzi bieżącą i roczną kontrolę działalności Związku.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a. wchodzić w skład Zarządu,

b. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

c. pozostawać ze Związkiem w stosunku pracy lub podobnym, z którym wiąże się wypłata wynagrodzenia,

d. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania ze swej działalności oraz zgłasza wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

6. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7. Komisja Rewizyjna przedkłada protokóły z przeprowadzonych kontroli Zarządowi, żądając wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 28


1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się:

a. składki członków Związku oraz świadczenia członków wspierających,

b. dotacje,

c. darowizny,

d dochody z działalności gospodarczej,

e. wpływy uzyskane z odpłatnej działalności statutowej.

3. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

4. Do przyjmowania oświadczeń w imieniu Zarządu oraz składania oświadczeń dotyczących spraw niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu.

§ 29

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów lub w
innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.


§ 30

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi.