Cele

1. Celem działania Związku jest podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja kiteboardingu w Polsce.

2. Związek realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1/ zrzeszania stowarzyszeń i innych podmiotów zajmujących się rozwojem kiteboardingu,

2/ proponowania kierunków rozwoju kiteboardingu w Polsce,

3/ organizowania współzawodnictwa sportowego na terenie kraju,

4/ udziału i współudziału w organizowaniu szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów,

5/ inicjowania i prowadzenia działalności informacyjnej na temat kiteboardingu,

6/ sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku statutu, uchwał władz oraz zasad uprawiania kiteboardingu,

7/ prowadzenia działalności promocyjnej w zakresie kiteboardingu,

8/ współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach popierania rozwoju kiteboardingu,

9/ wspierania członków Związku w realizacji celów statutowych,

10/ popularyzacji dobrych obyczajów kiteboardingowych,

11/ ustalania kalendarza imprez,

12/ wskazywania kandydatów do kadry narodowej,

13/ prowadzenia szkolenia kiteboardingowego, organizacji regat, obozów, pokazów, kursów, warsztatów i odczytów,

14/ prowadzenia własnych ośrodków kiteboardingowych,

15/ współdziałania z międzynarodowymi organizacjami kiteboardingowymi oraz udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

16/ popierania wszelkich form działalności kulturalnej związanej z kiteboardingiem,

17/ prowadzenia działalności wydawniczej na potrzeby Związku i jego członków, a także inicjowania i popierania wydawania czasopism i podręczników o tematyce kiteboardingowej,

18/ popierania rozwoju kiteboardingu wśród młodzieży,

19/ prowadzenia statystyk działalności w kiteboardingu i analizowania jej wyników,

20/ wspierania organizowania nowych stowarzyszeń kiteboardingowych,

21/ realizacji zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową i samorządową,

22/ prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

23/ rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Związku,

24/ aktywnego popierania wprowadzenia kiteboardingu na Igrzyska Olimpijskie.