Kodeks Etyczny PZKite

Kodeks Etyczny Polskiego Związku Kiteboardingu

WSTĘP

Wszyscy ci, którzy działają w imieniu Polskiego Związku Kiteboardingu muszą z należytą starannością wykonywać powierzone im zadania oraz unikać działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na dobre imię Polskiego Związku Kiteboardingu oraz sportu.

ZASTOSOWANIE

Osoby zobligowane do przestrzegania Kodeksu

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich innych Komisji działających w PZKite, wszystkie osoby zatrudnione, tj. pracowników biura PZKite, trenerów, zawodników, fizjoterapeutów, pracowników technicznych, sędziów, delegatów technicznych, a także wszystkie osoby niezatrudnione lecz angażujące się w działalność na rzecz Polskiego Związku Kiteboardingu.

Główne zasady

Osoby wymienione w art. 1.1 powinny być świadome wagi powierzonych im zadań, zobowiązań oraz spoczywającej na nich odpowiedzialności. Osoby te, powinny również zachowywać się w sposób godny powierzonych im funkcji oraz zachować pełną wiarygodność i uczciwość. Niegodnym jest nadużywanie swoich funkcji oraz władzy w celu osiągnięcia prywatnych korzyści.

2. KONFLIKT INTERESÓW

Wszyscy ci, którzy działają w imieniu Polskiego Związku Kiteboardingu zobowiązani są do podejmowania najlepszych decyzji leżących w interesie PZKite Osoby, których osobiste interesy mogłyby być postrzegane jako mające wpływ na decyzje PZKite powinny powstrzymać się od podejmowania tych decyzji.

3. GRY HAZARDOWE

Wszystkie osoby wymieniowe w art. 1.1 mają zakaz brania udziału (pośrednio i bezpośrednio) w zakładach, loteriach i jakichkolwiek działaniach związanych z hazardem i kiteboardingiem.

4. RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ

Niedopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, status materialny, kalectwo czy opinie polityczne.

5. FAIR PLAY

Wszystkie zawody przeprowadzane i organizowane przez Polskie Związek Kiteboardingu są przeprowadzane z poszanowaniem zasad fair play.

6. DOBRE ZARZĄDZANIE

Polski Związek Kiteboardingu uznaje ważność Podstawowych Uniwersalnych Zasad Dobrego Zarządzania (Good Governance of the Olympic Sports and Movement) przyjętych przez Ruch Olimpijski (MKOL).