Statut

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU KITEBOARDINGU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Polski Związek Kiteboardingu (w skrócie: PZKite), zwany dalej „Związkiem”, może uzyskać status polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 t.j.).

 2. Związek posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń.

 3. Związek sportowym może być uprawnionym do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w dyscyplinie kiteboardingu w kraju i zagranicą.

 4. W kontaktach międzynarodowych Związek oprócz nazwy polskiej używa nazwy w języku angielskim: Polish Kiteboarding Association (w skrócie: PKA).

 5. Związek działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym między innymi: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 t.j.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 t.j.), zwaną dalej: „Ustawą o sporcie”, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.)

§2

 1. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

 3. Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

§3

 1. Związek może być członkiem organizacji międzynarodowych lub krajowych
  i współpracować z nimi.

 2. Związek może przystępować również do podmiotów posiadających osobowość prawną prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w odpowiednich przepisach oraz w niniejszym statucie, zwanym dalej „Statutem”.

§4

1. Związek ma prawo do posiadania i używania logo, pieczęci, odznak i sztandarów na zasadach określonych przez Zarząd.

2. Związek może uzyskać prawo do używania symboli narodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1509 t.j.). .

3. Na zasadach określonych w Ustawie o sporcie, Związek może uzyskać uprawnienie do umieszczania na stroju reprezentacji kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej godło Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Działalność Związku opiera się na aktywnej współpracy członków, z zastrzeżeniem, że dla realizacji zadań statutowych Związek ma prawo zatrudniać pracowników.

2. Związek celem realizacji zadań statutowych może podejmować działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zysk z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek w pierwszej kolejności jest przeznaczany na realizację zadań statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków.

3. Związek jest uprawniony do tworzenia podmiotów gospodarczych z jego udziałem
i przystępowania do innych podmiotów gospodarczych, a także do tworzenia spółek prawa handlowego i innych podmiotów, których celem będzie prowadzenie i organizacja współzawodnictwa sportowego w kiteboardingu lub realizacja inny praw bądź celów Związku.

§6

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,

b) 93.12.Z Działalność klubów sportowych,

c) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

d) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,

e) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

f) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

g) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

h) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

i) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

j) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

k) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

l) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

m) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

n) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

o) 58.11.Z Wydawanie książek,

p) 58.13.Z Wydawanie gazet,

q) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

r) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

s) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

t) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

Rozdział II

Cele, środki działania oraz prawa Związku

§7

Celami działania Związku są:

a) podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja kiteboardingu w Polsce i zagranicą,

b) rozwój sportów kiteboardingowych,

c) reprezentowanie interesów sportów kiteboardingowych na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym reprezentacja interesów członków Związku wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych,

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych w kiteboardingu, prowadzenie szkolenia instruktorów, sędziów, zawodników w oparciu o wypracowany system szkolenia,

e) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

f) promowanie prozdrowotnych i edukacyjnych wartości uprawiania sportu,

g) rozwój infrastruktury kiteboardingowej w Polsce,

h) zwiększenie dostępności uprawiania kiteboardingu,

i) wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa sportów kiteboardingowych, propagowanie reguł fair play i uczciwej rywalizacji w sporcie,

j) integracja środowiska kiteboardingowego i sympatyków kiteboardingu,

k) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego związanego z uprawianiem

kiteboardingu,

l) działalność na rzecz edukacji, nauki i innowacji w obszarach związanych z kiteboardingiem.

§8

1. Związek realizuje swoje cele statutowe za pomocą:

a) zrzeszania stowarzyszeń i innych podmiotów zajmujących się rozwojem kiteboardingu,

b) proponowania kierunków rozwoju kiteboardingu w Polsce,

c) organizowania współzawodnictwa sportowego na terenie kraju,

d) udziału i współudziału w organizowaniu szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów
i sędziów,

e) inicjowania i prowadzenia działalności informacyjnej na temat kiteboardingu,

f) sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku Statutu, regulaminów
i uchwał organów Związku oraz zasad uprawiania kiteboardingu,

g) prowadzenia działalności promocyjnej w zakresie kiteboardingu,

h) współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach popierania rozwoju kiteboardingu,

i) wspierania członków Związku w realizacji celów statutowych,

j) popularyzacji dobrych obyczajów kiteboardingowych,

k) ustalania kalendarza imprez kiteboardingowych,

l) wskazywania kandydatów do kadry narodowej kiteboardingu,

m) prowadzenia szkolenia kiteboardingowego, organizacji regat, obozów, pokazów, kursów, warsztatów i odczytów,

n) prowadzenia własnych ośrodków kiteboardingowych,

o) współdziałania z międzynarodowymi organizacjami kiteboardingowymi oraz udział
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

p) popierania wszelkich form działalności kulturalnej związanej z kiteboardingiem,

q) prowadzenia działalności wydawniczej na potrzeby Związku i jego członków, a także inicjowania i popierania wydawania czasopism i podręczników o tematyce kiteboardingowej,

r) popierania rozwoju kiteboardingu wśród młodzieży,

s) prowadzenia statystyk działalności w kiteboardingu i analizowania jej wyników,

t) wspierania organizowania nowych stowarzyszeń kiteboardingowych,

u) realizacji zadań – zleconych przez administrację rządową i samorządową,

v) prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

w) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Związku.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Związek może zlecać swoim członkom oraz innym podmiotom, w tym podmiotom, o których mowa w §5 ust. 3.

§9

1. Związek ma prawo do:

a) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz
o Puchar Polski w kiteboardingu,

b) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych
we współzawodnictwie sportowym w zakresie kiteboardingu.

c) powołania kadry kiteboardingu oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy,

d) reprezentowania kiteboardingu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

e) organizacji i prowadzenia ligi zawodowej bezpośrednio lub pośrednio przy udziale spółki kapitałowej.

2. Związek w przypadku uzyskania statusu Polskiego Związku Sportowego będzie mieć prawo do wykorzystania do swoich celów gospodarczych przedmiotów będących odwzorowaniem, odpowiednio, stroju reprezentacji kraju, stroju reprezentacji olimpijskiej lub stroju reprezentacji paraolimpijskiej na zasadach określonych w Ustawie o sporcie oraz przepisach wewnętrznych Związku.

Rozdział III

Członkowie Związku oraz ich prawa i obowiązki

§10

 1. W ramach Związku może występować zróżnicowana zależność członkowska.

 2. Członkowie Związku dzielą się na:

a) członków zwyczajnych, zwanych dalej „Członkami Zwyczajnymi”,

b) członków wspierających, zwanych dalej „Członkami Wspierającymi”,

c)członków honorowych, zwanych dalej „Członkami Honorowymi”

– łącznie zwanych dalej „Członkami Związku”.

§11

1. Członkami Zwyczajnymi Związku mogą być związki sportowe, kluby sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w dziedzinie kiteboardingu.

2. Celem uzyskania statusu Członka Zwyczajnego, podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa Zarządowi Związku pisemną deklarację członkowską wraz z pisemnym oświadczeniem
o zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku, a nadto oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji właściwych organów Związku.

3. Status Członka Zwyczajnego nabywa się na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.

4. W razie uchwały odmawiającej przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych, podmiot,
o którym mowa w ust. 1, może zaskarżyć uchwałę Zarządu w drodze odwołania do Walnego Zebrania Delegatów złożonego za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Zarząd jest uprawniony do rektyfikacji swojej uchwały przed przekazaniem odwołania do rozpatrzenia Walnemu Zebraniu Delegatów.

5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, Walne Zebranie Delegatów rozpatruje na najbliższym zwołanym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

6. Dotychczasowi Członkowie Zwyczajni z chwilą uchwalenia niniejszego Statutu pozostają Członkami Zwyczajnymi Związku.

§12

1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowane realizacją celów statutowych Związku, deklarujące wsparcie finansowe lub organizacyjne dla Związku.

2. Celem uzyskania statusu Członka Wspierającego, podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa Zarządowi Związku pisemną deklarację członkowską wraz z pisemnym oświadczeniem o zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku.

3. Status Członka Wspierającego nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Związku.
W przypadku odmowy przez Zarząd Związku, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu dla Członka Zwyczajnego.

§13

1. Członkami Honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne propagujące dyscyplinę kiteboardingu w Polsce lub zagranicą albo zasłużone swoją działalnością na rzecz rozwoju Związku .

2. Status Członka Honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Delegatów,
na podstawie propozycji kandydatur przedstawianych przez Zarząd.

3. Dotychczasowi Członkowie Zwyczajni z chwilą uzyskania godności Członka Honorowego, utrzymują uprawnienia Członka Zwyczajnego Związku.

§14

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym na zasadach określonych w niniejszym Statucie,

b) czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w niniejszym Statucie,

c) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku,

d) uzyskiwania od organów Związku informacji o działaniach Związku,

e) pomocy szkoleniowej i organizacyjnej, w zakresie posiadanych przez Związek możliwości,

f) wsparcia organów Związku w zakresie podejmowanych działań,

g) uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

2. Członkowie Wspierający oraz Członkowie Honorowi mają prawo do:

a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym,

b) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku.

c) wsparcia organów Związku w zakresie podejmowanych działań.

§15

1. Członkowie Zwyczajni są zobowiązani do:

a) działalności na rzecz realizacji celów Związku, rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego kiteboardingu,

b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku,

c) opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Zarząd,

d) prezentowanie postaw fair play w podejmowanych przez siebie zadaniach,

e) poddania się jurysdykcji właściwych organów Związku,

f) przekazywania Zarządowi Związku informacji o zmianach podstaw prawnych ich działania, a w szczególności umów oraz statutów, a nadto informacjach o zmianach władz.

2. Członkowie Wspierający oraz Członkowie Honorowi są zobowiązani do:

a) działalności na rzecz realizacji celów Związku, rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego kiteboardingu,

b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku,

c) prezentowanie postaw fair play w podejmowanych przez siebie zadaniach,

d) wywiązywanie się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

3. Członkowie Honorowi nie są obowiązani do ponoszenia składek członkowskich, chyba,
że dobrowolnie zadeklarują ich wpłaty. Członkowie Wspierający obowiązani są do regulowania zadeklarowanych na rzecz Związku świadczeń.

§16

1. Status Członka Zwyczajnego i Członka Wspierającego ustaje w przypadku:

a) zgłoszenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) rozwiązania, likwidacji lub upadłości podmiotu będącego członkiem Związku lub rozwiązania się Związku,

c) wykluczenia dokonanego na podstawie uchwały Zarządu.

2. Zarząd może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1 c), w przypadku zalegania z płatnością składek członkowskich lub zalegania z zadeklarowanymi na rzecz Związku świadczeniami
za okres przekraczający jeden rok.

3. Zarząd może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1 c) również w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku, a nadto w razie działania na szkodę Związku.

4. Status Członka Zwyczajnego może zostać zawieszony w drodze uchwały Zarządu,
w przypadku stwierdzenia zaprzestania uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek. Zawieszenie Członka Zwyczajnego polega na okresowym (do 180 dni) pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczególności prawa do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek i udziału w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym.

5. W razie podjęcia przez Zarząd decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu Członka Zwyczajnego albo o wykluczeniu Członka Wspierającego, podmiot, o którym mowa w §11 ust. 1 lub §12 ust. 1, może zaskarżyć uchwałę Zarządu w drodze odwołania do Walnego Zebrania Delegatów złożonego za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania uchwały wraz
z uzasadnieniem. Zarząd jest uprawniony do rektyfikacji swojej uchwały przed przekazaniem odwołania do rozpatrzenia Walnemu Zebraniu Delegatów.

6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5, Walne Zebranie Delegatów rozpatruje na najbliższym zwołanym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

§17

1. Status Członka Honorowego ustaje w przypadku rezygnacji lub wykluczenia w razie stwierdzenia podejmowania przez Członka Honorowego działań na szkodę Związku.

2. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia Członka Honorowego podejmuje Walne Zebranie Delegatów, na wniosek Zarządu.

3. Od uchwały o wykluczeniu Członka Honorowego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Walnego Zebrania Delegatów złożonego za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.

4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie, o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie Delegatów rozpatruje na najbliższym posiedzeniu zwołanym w trybie zwyczajnym. Decyzja Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

§18

1. Za incydentalne nieprzestrzeganie przez Członków Zwyczajnych lub Członków Wspierających Statutu, regulaminów i uchwał organów Związku, Zarząd może udzielić kary upomnienia lub nagany. Przepis §16 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

2. Zarząd Związku ma prawo wyróżniania swoich Członków Zwyczajnych oraz Członków Wspierających poprzez udzielanie im nagród i wyróżnień, a także jest uprawniony do występowania o nadanie im odznaczeń państwowych i samorządowych.

Rozdział IV

Władze Związku

§19

1. Władzami Związku są:

a) Walne Zebranie Delegatów,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek członków jest uprawniony do powoływania komisji i zespołów doraźnych i stałych oraz innych organów o charakterze problemowym.

3. Komisje, zespoły i organy, o których mowa w ust. 2 mają charakter opiniodawczo-doradczy.

§20

1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, z zastrzeżeniem, że mandaty członków Zarządu
i członków Komisji Rewizyjnej wygasają z chwilą wyboru nowych władz na Walnym Zebraniu Delegatów zwołanym w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

2. Wybory władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym.

§21

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2. Walne Zebranie Delegatów może obradować w trybie zwyczajnym, nadzwyczajnym oraz sprawozdawczo-wyborczym.

3. Walne Zebranie Delegatów w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że Walne Zebranie Delegatów w trybie zwyczajnym musi odbyć się do 30 czerwca każdego roku.

4. Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych. Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających pilne zabranie delegatów Związku. Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym Zarząd Związku zwołuje w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie Delegatów w trybie sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest przez Zarząd po zakończeniu każdych Letnich Igrzysk Olimpijskich i musi się odbyć przed upływem kadencji władz Związku. W razie zmiany daty odbywania Letnich Igrzysk Olimpijskich na okres po zakończeniu kadencji władz Związku, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Delegatów przed upływem kadencji władz Związku, bez względu na datę odbywania Letnich Igrzysk Olimpijskich.

6. Walne Zebranie Delegatów obradujące w każdym z trybów określonych w ust. 2,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odbyć się w drodze telekonferencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

§22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

a) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta,

f) wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

g) nadawanie lub pozbawianie statusu Członka Honorowego,

h) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Związku,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych oraz Wspierających, wykluczenia, nałożenia kary upomnienia i nagany, zawieszenia w prawach Członka Związku,

j) rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie w sprawach uchwał o wykluczeniu Członka Honorowego,

k) opiniowanie planów i strategii Związku,

l) uchwalanie Regulaminu Dyscyplinarnego,

m) ustalanie liczby członków Zarządu,

n) zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta dokonanego przez Komisję Rewizyjną prowadzącego badania sprawozdania finansowego Związku na kolejne okresy obrotowe

2. Wszelkie kompetencje niezastrzeżone dla Walnego Zebrania Delegatów, w razie wątpliwości należą do Zarządu.

§23

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – delegaci Członków Zwyczajnych Związku, wybierani na zasadach określonych w ust. 2,

b) z głosem doradczym – Członkowie Honorowi i Członkowie Wspierający, członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej, niebędący delegatami, zaproszeni goście oraz eksperci powołani przez Zarząd Związku.

2. Walne Zebranie Delegatów obraduje poprzez Delegatów, reprezentujących członków Zwyczajnych Związku.

3. Każdy członek Zwyczajny jest uprawniony do reprezentowania go przez pięciu Delegatów.

4. Kadencja delegatów trwa 4 lata, przy czym Członek Zwyczajny w toku kadencji może zmienić lub wycofać osobę delegata. Wówczas Członek Zwyczajny jest zobowiązany do poinformowania Zarządu Związku o zmianie lub wycofaniu delegata w terminie 21 dni od zaistnienia okoliczności zmiany lub wycofania, nie później jednak niż 10 dni przed Walnym Zebraniem Delegatów.

4. W przypadku przekroczenie 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 3, Członek Zwyczajny traci prawo do reprezentacji przez delegata, którego zmiana lub wycofanie dotyczy.

5. Mandat delegata ustaje w przypadku:

a) śmierci,

b) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu,

c) utraty statusu Członka Zwyczajnego Związku przez członka, którego reprezentantem był delegat.

Przepis ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§24

1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Związku zawiadamia Członków Zwyczajnych Związku nie później niż 15 dni przez jego planowanym terminem.

2. Walnego Zebranie Delegatów odbywa się pod adresem siedziby Związku, chyba że Zarząd postanowi inaczej.

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów uważa się za skuteczne w przypadku zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej Związku lub wysłania maila na adresy wskazane w deklaracjach Członków Zwyczajnych. W braku możliwości zawiadomienia za pośrednictwem strony internetowej lub maila, Zarząd zawiadamia Członków Zwyczajnych o terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów za pośrednictwem listu poleconego doręczanego przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 t.j.).

4. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały jedynie w zakresie objętym porządkiem obrad. Wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu Walnego Zebraniu Delegatów, Zarząd informuje Członków Zwyczajnych o porządku jego obrad.

5. Każdy z delegatów ma jeden głos.

6. Na Walnym Zebraniu Delegatów głosować może jedynie delegat obecny, z zastrzeżeniem, że delegata nieobecnego może reprezentować pełnomocnik.

7. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 6 jest zobowiązany do przedłożenia pełnomocnictwa Zarządowi Związku na co najmniej 10 dni przed Walnym Zebraniem Delegatów pod rygorem odmowy uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym.

§25

1. Walne Zebranie Delegatów jest legitymowane do podejmowania uchwał w pierwszym terminie w przypadku obecności połowy delegatów.

2. W braku quorum, o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Delegatów jest legitymowana do podejmowania uchwał w drugim terminie niezależnie od liczby delegatów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku podejmowania przez Walne Zebranie Delegatów uchwał w przedmiocie:

a) zmiany Statutu,

b) rozwiązania Związku,

c) odwołania członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej.

§26

1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają bezwzględną większości 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy delegatów w przypadku zmiany Statutu oraz odwołania członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają bezwzględną większości 3/4 głosów
w przypadku rozwiązania Związku.
Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób zagospodarowania majątku Związku.

§27

1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa Zarządu, zwanego dalej: „Prezesem Zarządu” oraz członków Zarządu, zwanych dalej: „Członkami Zarządu”. Liczebność Zarządu w danej kadencji uchwala każdorazowo Walne Zebranie Delegatów zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, z zastrzeżeniem, że mandaty Prezesa Zarządu i Członków Zarządu wygasają z chwilą wyboru nowych władz na Walnym Zebraniu Delegatów zwołanym w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

4. Prace Zarządu organizowane są w oparciu o wewnętrzy regulamin organizacyjny ustanowiony uchwałą Zarządu. Zarząd może wybrać spośród swoich członków wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

§28

1. Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu nie może:

a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na Walne Zebranie Delegatów zwołane dla wyboru władz,

b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,

c) posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,

d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,

e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,

e) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej,

f) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej,

g) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego,

h) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 §11 ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 t.j.), zwaną dalej „Kodeksem karnym”, dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego,

i) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego, dla osoby posiadającej
w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały, będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą – jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych,
w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego,

j) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1882 t.j.), zwanej dalej „Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej”,
w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku,

k) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

2. Osoba obejmująca funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę lub zrezygnować z pełnionych funkcji
w dniu wyboru, jeżeli:

a) prowadzi działalność gospodarczą, związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,

b) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten Związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów,

c) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

d) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry narodowej,

e) jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego.

3. Walne Zebranie Delegatów odwołuje Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są zobowiązani powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Związku.

§29

1. Wyboru Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Delegatów zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym spośród kandydatów spełniających wymagania określone w §28. Kandydaturę Prezesa Zarządu zgłaszają spośród siebie delegaci Członków Zwyczajnych Związku na co najmniej 10 dni przed terminem wyborów.

2. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać oświadczenie kandydata
o zgodzie na pełnienie funkcji w Zarządzie oraz życiorys kandydata.

3. Na Walnym Zebraniu Delegatów zwołanym w trybie sprawozdawczo-wyborczym
w pierwszej kolejności dokonywany jest wybór Prezesa Zarządu. Po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu następuję wybór pozostałych Członków Zarządu.

4. Funkcje Prezesa Zarządu można pełnić maksymalnie przez dwie następujące po sobie kadencje.

5. Mandat Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu wygasa w przypadku:

a) śmierci,

b) rezygnacji zgłoszonej na piśmie,

c) odwołania,

d) zaistnienia przesłanki określonej §28 ust. 1 lub 2.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, na jego miejsce wstępuje najstarszy wiekiem Członek Zarządu do czasu wybrania nowego Prezesa Zarządu. W celu wyboru nowego Prezesa Zarządu, jak również w razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, zwołuje się Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym, którego przedmiotem jest wybór nowego Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu .

§30

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) uchwalanie kalendarza sportowego, szczegółowych planów działania i planów finansowych Związku,

e) uchwalanie regulaminów Związku,

f) reprezentowanie Związku na arenie międzynarodowej,

g) przystępowanie do innych organizacji,

h) uchwalanie wysokości i terminu zapłaty składek członkowskich,

i) powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz innych organów doradczych Związku,

j) zarządzenie funduszami i majątkiem Związku,

k) sporządzenie sprawozdań z działalności Związku,

l) zatwierdzanie licencji sportowych uprawniających do współzawodnictwa sportowego
w kiteboardingu, po przeprowadzonym postepowaniu przez właściwe komisje,

m) powołanie kadry narodowej i kadry olimpijskiej,

n) prowadzenie ewidencji Członków Zwyczajnych, Członków Wspierających i Członków Honorowych Związku,

o) tworzenie podmiotów gospodarczych z udziałem Związku i przystępowanie do innych podmiotów gospodarczych, a także tworzenie spółek prawa handlowego i innych podmiotów, których celem będzie prowadzenie i organizacja współzawodnictwa sportowego
w kiteboardingu,

p) wydawanie na żądanie Komisji Rewizyjnej dokumentów związanych z funkcjonowaniem Związku.

2. Wszelkie niezastrzeżone dla innych organów Związku kompetencje w razie wątpliwości należą do Zarządu.

§31

1. Posiedzenie Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa Zarządu, zostaje ono zwołane przez upoważnionego Członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się pod adresem siedziby Związku lub innym wskazanym miejscu, zgodnie z zaproszeniem wystosowanym przez Prezesa Zarządu lub osobę pełniącą jego obowiązki. W braku możliwości odbycia posiedzenia pod adresem siedziby Związku, dopuszczalne jest przeprowadzanie posiedzeń w trybie telekonferencji. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, a z ich przebiegu sporządzany jest protokół.

4. Z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu mogą brać także udział inne osoby,
a w szczególności zaproszeni goście i eksperci oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

5. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

§32

1. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu działają społecznie, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2.

2. Za posiedzenie Zarządu odbywające się pod adresem siedziby Związku, Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości proponowanej przez Zarząd, a zatwierdzane przez Komisje Rewizyjną oraz zwrot kosztów dojazdu do siedziby Związku lub miejsca w którym odbywa się posiedzenie Zarządu z miejsca zamieszkania liczonych według rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocyklu i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

3. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu, o których mowa w ust. 2 nie mogą pochodzić ze środków udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

§33

1. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Związku uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie,

2. W razie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem majątkowym o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) wymagane jest współdziałanie wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Związku oraz zgoda Komisji Rewizyjnej wyrażona w formie uchwały.

§34

1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna, do której zadań należy
w szczególności bieżąca kontrola nad działalnością Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zwanego dalej „Przewodniczącym”. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, z zastrzeżeniem, że mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z chwilą wyboru nowych władz na Walnym Zebraniu Delegatów zwołanym w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

4. Prace Komisji Rewizyjnej organizowane są w oparciu o wewnętrzy regulamin organizacyjny ustanowiony uchwałą Komisji Rewizyjnej.

§35

1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

2. Członek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Związku.

§36

1. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Delegatów zwołane
w trybie sprawozdawczo-wyborczym spośród kandydatów spełniających wymagania określone w §35 ust. 1. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej jest równa kadencji Zarządu Związku.

2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

a) śmierci,

b) rezygnacji zgłoszonej na piśmie,

c) odwołania,

d) zaistnienia przesłanki określonej §35 ust.1.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym, którego przedmiotem jest wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej.

§37

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zostaje ono zwołane przez upoważnionego Członka Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się pod adresem siedziby Związku. W braku możliwości odbycia posiedzenia pod adresem siedziby Związku, dopuszczalne jest przeprowadzanie posiedzeń w trybie telekonferencji. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a z ich przebiegu sporządzany jest protokół.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej działają społecznie, chyba, że Statut stanowi inaczej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w §32 ust. 2 i 3.

§38

1. Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku dokonuje kontroli prac Zarządu,
w uwzględnieniem prawidłowej gospodarki finansowej i dysponowania majątkiem Związku, mając na uwadze celowość i proporcjonalność wydatków i zaciąganych zobowiązań.

2. Po przeprowadzeniu kontroli, Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi oraz najbliższemu Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności, w szczególności wnioski pokontrolne i zalecenia.

3. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Związku.

Rozdział V

Odpowiedzialność dyscyplinarna i sąd polubowny

§39

1. Na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym uchwalonym przez Walne Zebranie Delegatów, Członkowie Związku, delegaci, zawodnicy, trenerzy, lekarze, instruktorzy i sędziowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenia dyscyplinarne w czasie lub w związku z działalnością wykonywaną w ramach Związku.

2. Regulamin Dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności organy dyscyplinarne Związku, w tym w szczególności: sąd dyscyplinarny oraz rzecznika dyscyplinarnego, zasady i tryb nakładania kar, rodzaj kar oraz przebieg postępowania dyscyplinarnego.

3. Od decyzji dyscyplinarnej, wydanej na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

§40

Związek respektuje i uznaje reguły dyscyplinarne w zakresie dopingu wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z Ustawy o sporcie oraz ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1872 t.j.), pozostawiając Polskiej Agencji Antydopingowej lub Międzynarodowej Agencji Antydopingowej rozstrzyganie w sprawach dyscyplinarnych związanych z dopingiem.

§41

1. Celem rozstrzygania sporów pomiędzy Członkami Związku dotyczących spraw majątkowych i niemajątkowych, Zarząd powołuje Sąd Polubowny.

2. Zasady funkcjonowania oraz powoływania sędziów Sądu określa w formie regulaminu Zarząd.

Rozdział VI

Prawa medialne, marketingowe i wizerunkowe

§42

1. Związek jest jedynym właścicielem wszelkich praw medialnych i marketingowych do wydarzeń organizowanych przez Związek, a także do zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego w Kiteboardingu.

2. Związek może powierzać wykonywanie praw medialnych i marketingowych innym podmiotom oraz powoływać w tym celu spółki prawa handlowego i inne podmioty.

3. Zarząd w drodze uchwały może postanowić o dokonaniu podziału zysków wypracowanych w ramach praw medialnych i marketingowych Związku, określając jednocześnie zasady ich rozdysponowania.

§43

1. Związek jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku członka kadry narodowej kiteboardingu w stroju reprezentanta kraju do swoich celów gospodarczych.

2. Przed zakwalifikowaniem do kadry kiteboardingu, zawodnik zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Wyrażenie zgody następuje na zasadach określonych w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j.).

Rozdział VII

Majątek Związku

§44

1. Majątek Związku mogą stanowi

nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe oraz fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się:

a) składki Członków Związku oraz świadczenia Członków Wspierających,

b) dotacje,

c) darowizny,

d) środki pochodzące ze spadków i zapisów,

e) świadczenia sponsorskie,

g) dochody z działalności gospodarczej,

h) wpływy uzyskane z odpłatnej działalności statutowej,

i) zyski z praw medialnych i marketingowych.

3. Dochody z działalności gospodarczej są w przeznaczane na realizację celów statutowych Związku. Nie może być przeznaczone do podziału pomiędzy swoich członków.

§45

1. Zarząd jest uprawniony do tworzenia funduszy celowych.

2. Uchwała zarządu o powołaniu funduszu celowego określa jego cel, czas trwania, zasady funkcjonowania i sposób przeznaczenia środków.

§46

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej, a także ich małżonkom, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, przysposobionym oraz osobom pozostającym we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§47

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§48

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§49

1. W razie wątpliwości prawo interpretacji niniejszego Statutu służy Zarządowi.

2. Odmienna interpretacja podjęta przez Walne Zebranie Delegatów nie odnosi skutku do decyzji podjętych na podstawie dotychczasowej interpretacji Zarządu.

§50

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.