Ubezpieczenia

Instruktorzy, kursanci czy po prostu pływający na kicie lub osoby uprawiające sport w podróży mogą się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwłaszcza tych, które mogłyby się wydarzyć za granicą. W każdym sporcie wypadki i kontuzje się zdarzają, dlatego warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie.

Sprawdzając opcje ubezpieczeń, pamiętajmy, że sport sportowi nie równy. Inna stawka ubezpieczenia obowiązuje w przypadku gry w golfa, a inna w odniesieniu do skoków spadochronowych. Kitesurfing z reguły jest zaliczany do sportów podwyższonego ryzyka, ale w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych może być uznany za sport ekstremalny. Należy to sprawdzić przed wykupieniem polisy. Inaczej traktowane są też zawody i treningi sportowe oraz ubezpieczenie w trakcie wykonywania pracy zawodowej.

Od czego można się ubezpieczyć i jakie dokumenty wyrobić?

EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W Europie należy zacząć od wyrobienia EKUZ. Karta wydawana bezpłatnie przez NFZ uprawnia do leczenia za granicą w państwowych placówkach zdrowotnych na zasadach obowiązujących obywateli danego kraju. Jeśli za każdy dzień pobytu w szpitalu albo za wizytę lekarską czy opiekę stomatologiczną jest wymagana zryczałtowana opłata w wysokości kilkudziesięciu euro, trzeba ją uiścić z własnej kieszeni. EKUZ nie pokrywa również kosztu transportu medycznego do Polski. Karta jest honorowana w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich EFTA i w Chorwacji.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL)

Jeśli zdarzy się nam wypadek lub po prostu zachorujemy, koszty leczenia za granicą mogą być bardzo wysokie, nawet gdy mamy EKUZ. Warto więc zadbać o dodatkowe zabezpieczenie. Ubezpieczeniem mogą być objęte badania i zabiegi, pobyt w placówce służby zdrowia, leczenie stomatologiczne, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, a w niektórych przypadkach dojazd lekarza. Ubezpieczenie to nie obejmuje z reguły chorób przewlekłych, na które byliśmy leczeni po uprzednim zdiagnozowaniu.

Ubezpieczenie od kosztów transportu (KT)

Niezależnie od leczenia poszkodowany może wymagać transportu. Ubezpieczenie powinno pokrywać przewiezienie go z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia, do innej placówki służby zdrowia, do kraju, do miejsca, od którego podróż może być kontynuowana, a także zapewniać zakwaterowanie, jeśli transport nie może się odbyć bezpośrednio po wypisaniu z placówki służby zdrowia.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie to ma bardzo różny zakres, począwszy od pokrycia kosztów podróży do kraju, zakwaterowania, przez zapewnienie przepływu wszelkiego rodzaju informacji, pomocy prawnej, aż po zwrot kosztów pobytu i powrotu do kraju osób towarzyszących. Często jest składnikiem ubezpieczenia od kosztów leczenia lub transportu.

Ubezpieczenie OC (lub OC instruktorskie)

Niezwykle ważny składnik ubezpieczenia, gdyż jego założeniem jest ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez nas osobom trzecim w mieniu lub osobie, np. w wyniku wypadku. Ubezpieczenie to chroni nas przez kosztami sądowymi i kosztami mającymi zapobiec dalszemu poszerzaniu się szkody. OC chroni między innymi od kosztów: uszkodzenia sprzętu, uszczerbku na zdrowiu innych osób, niemożności wykonywania przez nich pracy czy wypłacania renty. OC instruktorskie działa także w czasie wykonywania pracy. To ubezpieczenie nie obejmuje naszych szkód i szkód wyrządzonych przez naszych kursantów.
Wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu lub innych używek zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłacania świadczenia!

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy wypłaty świadczeń w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu – złamań, utraty kończyn, słuchu, wzroku itp. W zależności od ubezpieczenia niezbędne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od udarów mózgu i następstw ataków serca. Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe uznają zwichnięcia, naderwania czy urazy kolan.

Koszty ratownictwa i poszukiwań

Ratowanie życia na morzu wszędzie na świecie jest bezpłatne, natomiast ratowanie mienia już nie. Wynika to z konwencji International Convention on Maritime Search and Rescue (1979) i międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim (1989), której art. 16 mówi, że nie pobiera się wynagrodzenia od uratowanych osób, jednak nie narusza to prawa krajowego w tym zakresie. Jednak np. planując górskie wycieczki podczas pobytu za granicą, warto się ubezpieczyć od kosztów związanych z akcją ratowniczą lub poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia. Pamiętajmy, że godzina lotu śmigłowca kosztuje kilka tysięcy euro.

Ubezpieczenie bagażu

Obejmuje kradzież z włamaniem, rozbój, wypadek lub katastrofę środka komunikacji, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, w którego wyniku utraciliśmy w sposób nagły możliwość opiekowania się bagażem, oraz zaginięcie lub uszkodzenie w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika. Ubezpieczenie to nie obejmuje z reguły: pieniędzy, kart płatniczych, biletów, przedmiotów wartościowych, sprzętu sportowego, komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego itp. Wymaga też udokumentowania kradzieży lub zaginięcia. W praktyce dotyczy ubrań, butów, okularów itp.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów sprzętu sportowego utraconego w wyniku kradzieży lub zniszczenia. Sprzęt musi być zabezpieczony przed kradzieżą! Latawiec czy deska pozostawiona na brzegu nie będą podlegały ochronie. Utrata sprzętu z naszej winy lub niedbalstwa również spowoduje brak wypłaty. Kradzież należy też w ciągu 12 godzin zgłosić na policji.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Możemy te ubezpieczyć urządzenia elektroniczne, które zabieramy ze sobą w podróż. Z reguły wymaga to jednak wykupienia dodatkowej opcji. Należy dokładnie sprawdzić wszystkie wyjątki dotyczące tego ubezpieczenia. Do typowych zdarzeń wyłączonych z odpowiedzialności ubezpieczyciela zalicza się szkody, do których doszło w momencie, gdy bagaż został pozostawiony bez opieki. Ubezpieczyciel może też odmówić rekompensaty za szkody polegające na niewielkim uszkodzeniu samych walizek, toreb czy plecaków.

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.