Miło nam poinformować, że Ministerstwo Sportu przyznało PZKite prawo CERTFKACJI
uprawnień instruktorskich w kiteboardingu. Polski Związek Kiteboardingu został JEDYNĄ w
Polsce i jedną z pierwszych na świecie instytucją walidującą (sprawdzającą efekty
kształcenia) oraz certyfikującą uprawnienia instruktorskie z kiteboardingu na poziomie III
PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji), zgodnym z EQF (European Qualifications
Framework*). Od stycznia 2021 r. uruchomimy możliwość przystąpienia do procesu
walidacji kwalifikacji instruktorskich PZKite do PRK III.

Dzięki pozytywnemu zaliczeniu procesu walidacji i otrzymaniu certyfikatu, polscy
instruktorzy będą mogli w prosty sposób odnieść własne kwalifikacje do poziomu
Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK / EQF), a dzięki temu porównywać poziomy z
różnych państw członkowskich, ułatwiając nostryfikację lokalnych uprawnień w innych
krajach. Pozwoli to uniknąć problemów z akceptacją certyfikatów wydawanych przez
poszczególne kraje na terytorium Unii Europejskiej, a także poza jej granicami.

Choć EQF należy obecnie traktować jako ramę odniesień poszczególnych organizacji
krajowych, a nie jako nadrzędną europejską normę, to warto wspomnieć, iż już kilkunastu
instruktorów na podstawie uprawnień zgodnych z ich ojczystymi ramami kwalifikacji
wygrało procesy o zaakceptowanie ich umiejętności w innych krajach. Sprawę ułatwia
niewątpliwie fakt, że w razie braku takiej akceptacji to zagraniczny podmiot ma obowiązek
udowodnienia niższego poziomu umiejętności instruktora z innego kraju w stosunku do
lokalnego.

Dla instruktorów PZKite walidacja zgodnie z zapisami Ramy odbędzie się odbywać na
podstawie tzw. metody analizy dokumentów, tzn. na podstawie wydanej legitymacji PZKite
potwierdzającej ukończenie kursu instruktorskiego zgodnego z wytycznymi PRK, aktualnej
opłaty za licencję instruktorską i opłaty walidacyjnej w wysokości 300 zł. Walidacje
„wewnętrzne” instruktorów PZKite będą się odbywały 15 dnia każdego miesiąca zgodnie
z wniesionymi opłatami uczestników.

Walidacja osób, które nie są instruktorami PZKite odbywała się będzie dwa razy w
sezonie na Półwyspie Helskim pod kierunkiem Komisji Walidacyjnej i potrwa 2 dni, w
czasie której Komisja zweryfikuje warunki formalne przystąpienia do walidacji,
umiejętności i poziom realizacji wszystkich efektów uczenia wskazanych w stosownej
kwalifikacji opisanej na stronie PZKite, a także stronie Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji pod adresem https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/. Każdorazowy koszt
przystąpienia do walidacji wynosi 3000 zł.

Certyfikat PRK III zachowuje ważność przez 3 lata od daty wydania, a warunkiem jego
przedłużenia na kolejne lata jest (określona w kwalifikacji) konieczność przedstawienia
dowodu aktywnego szkolenia kursantów poprzez rejestrację w systemie PZKite minimum
10 Kart Progresu rocznie lub przystąpienie do ponownego egzaminu walidacyjnego.

O uruchomieniu terminów zapisu na walidację poinformujemy w kolejnym komunikacie.

* European Qualifications Framework (EQF)Europejskie Ramy Kwalifikacji – przyjęta w Unii
Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji,
umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.