Regulamin Dyscyplinarny PZKite

REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU KITEBOARDINGU
Rozdział I Zasady ogólne

§ 1
1. Postanowienia Regulaminu dotyczą osób fizycznych i prawnych będących członkami Polskiego Związku Kiteboardingu (dalej także jako „PZKite”).

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają w szczególności:
a. członkowie Związku,
b. zawodnicy,
c. trenerzy i instruktorzy,
d. sędziowie,
e. członkowie sztabu medycznego,
f. menedżerowie,
g. obserwatorzy,
h. delegaci,
i. serwismeni,
j. działacze klubów i innych organizacji działających w strukturach Polskiego Związku Kiteboardingu.

3. Osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy oraz kibiców, na zasadzie ryzyka.

§ 2
1. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nie przestrzeganie Statutu, Uchwał, Umów, Zarządzeń i Regulaminów Polskiego Związku Kiteboardingu oraz Klubów Sportowych a także nie przestrzeganie innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych, jak i naruszanie zasad etyki.

2. Szczególnym naruszeniem dyscyplinarnym jest nie przestrzeganie przepisów antydopingowych Komisji do spraw Zwalczania Dopingu w Sporcie określonych w Modelowych Regułach Antydopingowych.

§ 3
Postępowanie dyscyplinarne wszczyna Zarząd poprzez powołanie Komisji Dyscyplinarnej I instancji na podstawie :
1. Pisemnego wniosku (skargi) złożonego przez organy i instytucje uprawnione.
2. Informacji prasowej lub innej informacji powziętej przez Zarząd PZKite.

§ 4
Czynności dochodzeniowo – śledcze prowadzone przez organa ścigania przeciwko osobom wymienionym w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, nie stanowią przeszkody do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

§ 5
Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kiteboardingu. Komisję powołuje i odwołuje każdorazowo w drodze uchwały Zarząd PZKite. Komisja składa się z trzech osób tj. przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji, nie wchodzących w skład Zarządu PZKite ani Komisji Rewizyjnej PZKite. Komisja rozpatruje przewinienia i orzeka w pełnym składzie, a w przypadku nieobecności członka Komisji z przyczyn losowych lub innych, Prezes Polskiego Związku Kiteboardingu na wniosek przewodniczącego Komisji doraźnie uzupełnia skład orzekający. Zarząd powołuje Komisję na wniosek Prezesa Zarządu odrębnie dla każdego przypadku przewinienia dyscyplinarnego.

§ 6
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

2. Organem właściwym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji jest Komisja Dyscyplinarna powołana stosownie do treści § 5 Regulaminu.

3. Organem właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w drugiej instancji jest Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu, który dla wydania orzeczenia może powołać Komisję Dyscyplinarną składającą się z pięciu osób wybieranych przez Zarząd, spośród członków Zarządu PZKite lub Członków Komisji Rewizyjnej albo spośród obu tych organów.

§ 7
Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza gdy :

1. Zarzucony czyn nie nosi cech przewinienia dyscyplinarnego.
2. Sprawca w chwili popełnienia czynu nie był członkiem Polskiego Związku Kiteboardingu.
3. Sprawca zmarł.
4. Nastąpiło przedawnienie orzekania.
5. Postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się
przed innym organem Związku.
6. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kiteboardingu uzna, że środki dyscyplinarne zastosowane przez inne organa są adekwatne do popełnionego przewinienia.

 

W postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się :

1. Kary zasadnicze :
1.a. upomnienie,
1.b. ostrzeżenie,
1.c. nagana,
1.d. zawieszenie lub pozbawienie licencji,
1.e. dyskwalifikacja okresowa,
1.f. dyskwalifikacja dożywotnia,
1.g. skreślenie z listy sędziów,
1.h. wykluczenie ze Związku.
Rozdział II
Rodzaje stosowanych kar
§ 8

2. Kary dodatkowe:
2.a. usunięcie na czas określony lub stały z Kadry Narodowej,
2.b. zakaz reprezentowania Polski na Imprezach Międzynarodowych,
2.c. pozbawienie zawodnika lub klubu np. tytułów mistrzowskich , medali itp.
2.d. zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach organizacyjnych Związku,
2.e. kary pieniężne,
2.f. wystąpienie do Ministra Sportu o czasowe wstrzymanie lub cofnięcie wypłacania stypendium sportowego.

3. Kary zasadnicze wskazane w ust. 1 lit. d, e, g stosuje się na czas nie krótszy niż 6 miesięcy.

4. Zastosowanie kary zasadniczej nie wyłącza możliwości nałożenia jednej lub kilku kar dodatkowych.

Rozdział III
Zasady karania
§ 9
1. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych wymierza się jedną karę łączną obejmującą karę zasadniczą, a jeśli właściwy organ dyscyplinarny tak uzna – także kary dodatkowe, która winne uwzględniać wszystkie przewinienia. Recydywa wpływa na zaostrzenie kary.

2. Kary dyskwalifikacji, zawieszenia, usunięcia z Kadry Narodowej, zakazu reprezentowania polskiego kiteboardingu na Imprezach Międzynarodowych i zakazu piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych wymierza się czasowo w miesiącach i latach lub ilościowo (zakaz uczestnictwa w określonej ilości imprez w Reprezentacji biorącej udział w Imprezach). W uzasadnionych przypadkach, Komisja Dyscyplinarna może zawiesić wykonanie kar na okres od jednego roku do lat trzech.

3. Kara wskazana w § 8 ust. 1 pkt. d, e, f, g, h może być częściowo darowana, obniżona lub zawieszona tylko przez Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu, na wniosek ukaranego, jedynie w przypadku gdy zachowanie ukaranego nie budziło zastrzeżeń.

4. Wykonanie kary dyskwalifikacji (poza zawodnikiem) wobec pozostałych podmiotów określonych w § 1 ust. 2 pkt c, d, e, polega na
zakazie :
a. pełnienia roli kierownika ekipy, organizatora imprez, sędziego zawodów, trenera ekipy, pracownika medycznego,
b. pełnienia innych funkcji związanych z działalnością kiteboardingową.

5. Zawieszona kara podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszenia :

a. popełnione zostanie nowe analogicznie przewinienie,
b. zachowanie ukaranego sprzeczne jest z etyką sportową.

6. Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę barw klubowych na piśmie i w terminie, nie może on być ukarany przez Zarząd Klubu. W wypadku dopuszczenia się przez niego przewinienia dyscyplinarnego, postępowanie dyscyplinarne prowadzi Komisja Dyscyplinarna powołana przez Zarząd PZKite.
§ 10
1. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na ich zawodników, działaczy oraz członków.
2. Kary pieniężne nakłada się w wysokości od 100 zł do 10.000 zł na osoby fizyczne oraz od 1000 zł do 50.000 zł na członków Związku.

Rozdział IV
Zasady postępowania dyscyplinarnego
§ 11
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia. O wszczęciu postępowania wydaje się postanowienie z uzasadnieniem.
2. Jeżeli strona była powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydania orzeczenia.

3. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym mogą być : wnioskodawca lub skarżący się, obwiniony, poszkodowany, Klub
reprezentowany przez członka Zarządu Klubu, właściwy Okręgowy Związek Kiteboardingu reprezentowany przez członka Zarządu Okręgu.

4. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne. Dopuszcza się niejawność posiedzenia z ważnych względów, o czym decyduje przewodniczący organu orzekającego.

5. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania obwinionego z treścią zarzutu, po czym strony ustnie składają wyjaśnienia. Każdej ze stron przysługuje prawo złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej. Po dostatecznym wysłuchaniu argumentów, przewodniczący zamyka posiedzenie.

6. Po zamknięciu posiedzenia członkowie organu dyscyplinarnego odbywają niejawną naradę i wydają orzeczenie, które zapada większością głosów. Żaden z uczestników nie może wstrzymać się od głosu. Jeżeli jeden z członków organu orzekającego został przegłosowany, przy swoim podpisie zaznacza “Zdanie odrębne”, dołączając uzasadnienie do protokołu, które jest tajne dla stron.

7. Członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania tajemnicy narady.

8. Po zakończeniu narady, przewodniczący organu dyscyplinarnego ogłasza orzeczenie wraz z ustnym uzasadnieniem i pouczeniem o przysługujących środkach i trybie odwoławczym. Na żądanie obwinionego złożone w terminie 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem i pouczeniem o przysługujących środkach i trybie odwoławczym, doręcza się nie później niż w terminie 14 dni.

9. Nieobecność stron nie wstrzymuje wydania orzeczenia.

§ 12
1. Orzekający organ dyscyplinarny może :

a. umorzyć postępowanie jeżeli nie zebrano dostatecznych dowodów, że popełnione zostało przewinienie dyscyplinarne,
b. odstąpić od wymierzenia kary gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące i względy natury wychowawczej.

2. W obu wyżej wymienionych przypadkach organ dyscyplinarny wydaje postanowienie z uzasadnieniem, których kopie przesyła się
stronom.
§ 13
1. Od orzeczeń wydanych przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje również Prezesowi Polskiego Związku Kiteboardingu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, którzy w razie wniesienia odwołania nie wchodzą w skład Komisji Dyscyplinarnej drugiej instancji.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Komisji Dyscyplinarnej II instancji za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej I instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem a w przypadku braku żądania doręczenia pisemnego uzasadnienia w terminie 14 dni od dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Orzeczenie nie zaskarżone w terminie jest prawomocne.
3. O dotrzymaniu terminu odwołania decyduje data stempla pocztowego lub adnotacja biura Polskiego Związku Kiteboardingu, do którego odwołanie doręczono.

4. Organ dyscyplinarny pierwszej instancji po zapoznaniu się z odwołaniem, jeżeli uzna że zasługuje ono na uwzględnienie, wydaje nowe orzeczenie zawiadamiając o tym obwinionego. W przeciwnym wypadku akta sprawy wraz z odwołaniem po terminie 7 dni przesyła do organu drugiej instancji.

5. Organ dyscyplinarny drugiej instancji rozpatrując odwołanie może zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy, zmienić je, uchylić w całości lub części.

6. Od prawomocnych decyzji o naruszeniu przepisów antydopingowych, decyzji o karach za naruszenie przepisów antydopingowych, decyzji stwierdzającej, że nie doszło do naruszenia przepisów antydopingowych, decyzji stwierdzającej, że nie można kontynuować postępowania o naruszenie przepisów antydopingowych z przyczyn proceduralnych (w tym, na przykład, z powodu przedawnienia), o naruszeniu zakazu uczestnictwa w czasie odbywania kary zakazu startów, decyzji stwierdzającej, że orzekanie o danym domniemanym naruszeniu przepisów antydopingowych i o jego konsekwencjach nie leży w kompetencjach Polskiego Związku Sportowego lub Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie, od decyzji organizacji antydopingowej o nietraktowaniu niekorzystnego wyniku analizy lub wyniku nietypowego jako naruszenia przepisów antydopingowych, od decyzji o niewszczynaniu postępowania o naruszenia przepisów antydopingowych po przeprowadzeniu dochodzenia oraz od decyzji o nałożeniu kary tymczasowego zawieszenia w oparciu o wstępne przesłuchanie przysługuje odwołanie :

a) w sprawach związanych z uczestnictwem w międzynarodowych wydarzeniach sportowych lub w przypadkach dotyczących sportowców klasy międzynarodowej, od decyzji przysługuje odwołanie wyłącznie do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) zgodnie z przepisami obowiązującymi w postępowaniach przed tym sądem,
b) w sprawach dotyczących sportowców klasy krajowej podlegających Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie, którym nie przysługuje prawo odwołania na mocy ust. 6 lit. a) powyżej, od decyzji przysługuje prawo odwołania do niezależnego i bezstronnego organu odwoławczego szczebla krajowego, którym jest Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl.

§ 14
1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku (skargi) lub uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia.

2. W przypadku postępowania zawiłego, wymagającego dłuższego czasu, organ dyscyplinarny może przedłużyć postępowanie do 6 miesięcy o czym powiadamia obwinionego oraz Zarząd PZKite.

3. Postępowanie odwoławcze w drugiej instancji należy przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia odwołania.

4. Wykonaniu podlegają orzeczenia prawomocne, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zarzutu stosowania dopingu orzeczenie komisji
dyscyplinarnej pierwszej instancji wykonalne jest natychmiast.

§ 15
1. Przedawnienie orzekania następuje po upływie 2 lat od daty popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz 1 roku od daty otrzymania
wniosku na piśmie lub informacji potwierdzonej o popełnieniu przewinienia przez właściwy organ dyscyplinarny.

2. Powyższe nie dotyczy spraw związanych ze stosowaniem dopingu.

Rozdział V Opłaty
§ 16
Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego są przyjmowane bezpłatnie.

 

1. Ewidencję orzeczonych kar prowadzi Zarząd.
Rozdział VI
Ewidencja kar dyscyplinarnych
§17

2. Po upływie dwóch lat licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego kara zostaje wykreślona z ewidencji kar.

3. Zarządy Klubów i Okręgowych Związków Kiteboardingu, są zobowiązane do powiadamiania Zarządu Polskiego Związku Kiteboardingu na
piśmie o nałożeniu kar dyscyplinarnych na trenerów i zawodników Kadry Narodowej biorących udział w Imprezach ogólnopolskich.

Rozdział VII
Podstawowe przewinienia dyscyplinarne i wymiar kar
§ 18
1. W sytuacji gdy w zawodach sportowych bierze udział :

a. zawodnik nie posiadający licencji , karze podlegają : zawodnik – dyskwalifikacja do 12 miesięcy, kierownik ekipy – dyskwalifikacja do 12 miesięcy, klub – grzywna do 2000 zł.

b. zawodnik występujący pod innym nazwiskiem, karze podlegają : zawodnik – dyskwalifikacja do 2 lat,
kierownik ekipy – dyskwalifikacja do 2 lat, klub – grzywna do 2000 zł.

c. zawodnik w okresie zawieszenia lub dyskwalifikacji, karze podlegają : zawodnik – kolejna dyskwalifikacja do 2 lat,
kierownik ekipy – dyskwalifikacja do 3 lat, klub – grzywna do 2000 zł.

d. w stanie wskazującym na spożycie alkoholu :
zawodnik – podlega karze dyskwalifikacji od 3 miesięcy do 2 lat, kierownik ekipy – podlega karze dyskwalifikacji od 3 miesięcy do 2 lat.

2. Zawodnik biorący udział w zawodach sportowych lub zgrupowaniach centralnych PZKite podlega karom wynikającym z ust. 1 pkt. b, c i d, a ponadto za :

a. niesportowe zachowanie się na obiekcie sportowym lub w innych miejscach związanych z zawodami – nagana lub dyskwalifikacja do 12
miesięcy,
b. stosowanie środków dopingujących – dyskwalifikacja od 6 m-cy do dożywotniej dyskwalifikacji włącznie,
c. nie zastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby uprawnionej do wydawania poleceń na zawodach – nagana lub dyskwalifikacja
do 12 miesięcy,
d. znieważenie sędziego lub innych osób funkcyjnych – dyskwalifikacja do 3 lat,
e. niesportowy tryb życia, naruszenie porządku publicznego, zażywanie środków odurzających – dyskwalifikacja od 3 miesięcy do kary
wykluczenia z Polskiego Związku Kiteboardingu,
f. niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą lub naruszenie przepisów celno-dewizowych – od nagany do dyskwalifikacji do 2 lat oraz kary dodatkowe wymienione w § 8 ust. 2. pkt. a, b i f.,
g. zawodnik, który popełnił przewinienie dyscyplinarne i został usunięty przez sędziego z imprezy jest automatycznie zawieszony i nie może uczestniczyć w Imprezach do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez właściwy organ dyscyplinarny. Okres zawieszenia wlicza się do orzeczonej kary.

3. Odpowiedzialność osób funkcyjnych :

a. zaniedbanie formalnych funkcji kierownika drużyny – od nagany do 6 miesięcy dyskwalifikacji,
b. pełnienie funkcji w stanie nietrzeźwym – od 6 miesięcy dyskwalifikacji do dożywotniego zakazu pełnienia funkcji,
c. zaniedbanie obowiązków sędziego – od 6 miesięcy zawieszenia praw sędziowskich,
d. stronniczość w wydawaniu decyzji – od 12 miesięcy zawieszenia praw sędziowskich,
e. fałszowanie wyników zawodów – od 1-go roku do dożywotniej dyskwalifikacji włącznie,
f. naganne zachowanie się podczas zawodów lub w czasie reprezentowania Związku w spotkaniach oficjalnych – od nagany do dożywotniej dyskwalifikacji włącznie.

4. W przypadku nie przestrzegania Statutu, Uchwał, Umów, Zarządzeń i Regulaminów Polskiego Związku Kiteboardingu oraz Klubów Sportowych a także w przypadku nie przestrzegania innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych, jak i w przypadku naruszania zasad etyki mogą być zastosowane kary wymienione w § 8 niniejszego Regulaminu.

5. Każda kara dyscyplinarna może być zastosowana wobec Klubów w przypadku opuszczenia obiektu sportowego przez drużynę na znak
protestu.

6. Za spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników na obiekcie sportowym lub w miejscu zakwaterowania, mogą być ukarani dożywotnią dyskwalifikacją organizatorzy, zawodnicy, sędziowie i działacze.

7. Przy ukaraniu karą dyscyplinarną za stosowanie dopingu wymierzonej kary nie zawiesza się.

Rozdział VIII Przepisy końcowe
§ 19
W sprawach wymagających wykładni decyzje podejmuje Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu.

§ 20
Zarówno członkowie Polskiego Związku Kiteboardingu, jak i pozostałe osoby są zobowiązane do udzielenia wszechstronnej pomocy organom
dyscyplinarnym w prowadzonych przez nie postępowaniach.

§ 21
Akta spraw dyscyplinarnych przechowuje się w archiwach Polskiego Związku Kiteboardingu przez okres 5 lat, po którym to terminie podlegają
zniszczeniu.

§ 22
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Delegatów tj. od 5.10.2022 r.